Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. uchwała o rozwiązaniu spółki: w formie aktu notarialnego, koszt ok. 900 – 1 000 zł (sporządzenie aktu + wypisy),

 2. uchwała o powołaniu likwidatorów: najlepiej wraz z uchwałą o rozwiązaniu spółki w tym samym akcie notarialnym,

 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i zatwierdzenie go przez zgromadzenie wspólników: co do zasady w terminie do 15 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki, w praktyce – dla zaoszczędzenia kosztów – w terminie 7 dni i złożyć jako załącznik do zgłoszenia w KRS otwarcia likwidacji (pkt. 4),

 4. zgłoszenie do KRS otwarcia likwidacji oraz imion, nazwisk i adresów likwidatorów oraz sposobu reprezentacji: w ciągu 7 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki u notariusza, koszt 250 zł,

 5. zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji: NIP-8, w ciągu 7 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki u notariusza,

 6. rozpoczęcie posługiwania się przez spółkę firmą z dopiskiem „w likwidacji”,

 7. powiadomienie wierzycieli przez publikację ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności: ogłoszenie koszt 100 zł, wezwanie koszt ok. 500 zł w zależności od długości ogłoszenia (co do zasady 70 gr/znak),

 8. podjęcie czynności likwidacyjnych: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata wszystkich zobowiązań spółki, upłynnienie majątku spółki,

 9. sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i zatwierdzenie go przez zgromadzenie wspólników,

 10. uchwała wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego i zamknięciu likwidacji oraz określająca miejsce przechowywania ksiąg i dokumentów spółki i osobę przechowawcy,

 11. złożenie do KRS wniosku o wykreślenie spółki z rejestru wraz z załączeniem sprawozdania likwidacyjnego: w terminie 7 dni od zatwierdzenia sprawozdania, koszt 300 zł + publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wykreśleniu spółki z rejestru koszt 100 zł,

 12. zawiadomienie Urzędu Skarbowego o wykreśleniu spółki wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym jako załącznikiem,

 13. zgłoszenie aktualizacyjne: NIP-2,

 14. zgłoszenie wykreślenia spółki z rejestru VAT: VAT-Z,

 15. wniosek do GUS o wykreślenie spółki.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego:

 1. formularz KRS-Z61 – formularz zmiana wpisu w KRS,

 2. formularz KRS-ZR – formularz wskazujący dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji,

 3. formularz KRS-ZK – formularz dotyczący zgłoszenia zmian w zakresie członków zarządu,

 4. protokół sporządzony w formie aktu notarialnego – obejmujący uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, uchwałę o powołaniu likwidatora lub likwidatorów i sposobie reprezentacji,

 5. bilans otwarcia likwidacji,

 6. oświadczenia likwidatorów – w których wyrażają zgodę na powołanie i pełnienie przedmiotowej funkcji,

 7. dowód uiszczenia opłat.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć do Monitora Sądowego i Gospodarczego:

 1. formularz MSIG-M1 – formularz z wnioskiem o publikację ogłoszenia,

 2. treść ogłoszenia – ogłoszenie powinno zawierać informacje o podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji oraz wzywać wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod wskazany adres,

 3. dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie i wezwanie wierzycieli.

Koszty szacunkowo:

 1. koszt taksy notarialnej za sporządzenie uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki + o powołaniu likwidatorów + wypisy to ok. 900-1000 zł;

 2. opłata sądowa od wpisu w KRS zmiany (wykreślamy członków zarządu, ujawniany likwidatorów) to 250 zł,

 3. opłata za zamieszczenie w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki z o.o. to 100 zł, z kolei za zamieszczenie wezwania wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności ok. 500 zł;

 4. opłata sądowa za wykreślenie likwidowanej spółki z o.o. z KRS to 300 zł;

 5. opłata za zamieszczenia w MSiG ogłoszenia o likwidacji spółki to 100 zł,

 6. koszty obsługi księgowej ok. 800-1000 zł

Razem ok. 3 250,00 zł.