USŁUGI

Nasza specjalność to zarówno uproszczona, jak i pełna księgowość. Prowadzimy dla klientów księgi rachunkowe, sporządzamy sprawozdania finansowe, prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtu,  przygotowujemy i wysyłamy elektronicznie deklaracje podatkowe. Zachęcamy również do skorzystania z obsługi kadrowo-płacowej.

Obsługa księgowa:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
– sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji
– sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
– opracowanie oraz modyfikowanie zakładowego planu kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości
– sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)

Obsługa kadrowo-płacowa:
– prowadzenie dokumentacji kadrowej
– przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
– rejestrowanie pracowników w ZUS
– obsługa umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło
– sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilno-prawnych
– przygotowanie deklaracji ZUS
– przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-u)